Showing 1 – 20 of 460930
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article March 24, 2017

  Proc. SPIE. 10109, Optical Interconnects XVII, 1010901. (March 24, 2017) doi: 10.1117/12.2276033

 • Proceedings Article March 24, 2017

  Proc. SPIE. 10174, International Symposium on Clusters and Nanomaterials, 1017401. (March 24, 2017) doi: 10.1117/12.2268674

 • Proceedings Article March 24, 2017

  Ekaterina Borisova; Oxana Semyachkina-Glushkovskaya; Tsanislava Genova; Nikolay Penkov; Ivan Terziev; Borislav Vladimirov; Latchezar Avramov

  Proc. SPIE. 10336, Saratov Fall Meeting 2016: Optical Technologies in Biophysics & Medicine XVII, 1033602. (March 24, 2017) doi: 10.1117/12.2269382

 • Proceedings Article March 24, 2017

  S. O. Torbin; V. A. Doubrovski; I. V. Zabenkov; O. E. Tsareva

  Proc. SPIE. 10336, Saratov Fall Meeting 2016: Optical Technologies in Biophysics & Medicine XVII, 103360A. (March 24, 2017) doi: 10.1117/12.2268575

 • Proceedings Article March 24, 2017

  Sergey S. Ulyanov; Sergey S. Zaytsev; Onega V. Ulianova; Yury V. Saltykov; Valentina A. Feodorova

  Proc. SPIE. 10336, Saratov Fall Meeting 2016: Optical Technologies in Biophysics & Medicine XVII, 103360D. (March 24, 2017) doi: 10.1117/12.2270760

 • Proceedings Article March 24, 2017

  K. V. Berezin; A. M. Likhter; I. T. Shagautdinova; M. L. Chernavina; A. V. Novoselova

  Proc. SPIE. 10336, Saratov Fall Meeting 2016: Optical Technologies in Biophysics & Medicine XVII, 103360I. (March 24, 2017) doi: 10.1117/12.2267975