Showing 1 – 20 of 40266
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article August 09, 2016

  Shigeyuki Sako; Ryou Osawa; Hidenori Takahashi; Yuki Kikuchi; Mamoru Doi; Naoto Kobayashi; Tsutomu Aoki; Ko Arimatsu; Makoto Ichiki; Shiro Ikeda; Yoshifusa Ita; Toshihiro Kasuga; Hideyo Kawakita; Mitsuru Kokubo; Hiroyuki Maehara; Noriyuki Matsunaga; Hiroyuki Mito; Kazuma Mitsuda; Takashi Miyata; Kiyoshi Mori; Yuki Mori; Mikio Morii; Tomoki Morokuma; Kentaro Motohara; Yoshikazu Nakada; Kentaro Osawa; Shin-ichiro Okumura; Hiroki Onozato; Yuki Sarugaku; Mikiya Sato; Toshikazu Shigeyama; Takao Soyano; Masaomi Tanaka; Yuki Taniguchi; Ataru Tanikawa; Ken'ichi Tarusawa; Nozomu Tominaga; Tomonori Totani; Seitaro Urakawa; Fumihiko Usui; Junichi Watanabe; Jumpei Yamaguchi; Makoto Yoshikawa

  Proc. SPIE. 9908, Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy VI, 99083P. (August 09, 2016) doi: 10.1117/12.2231259

 • Proceedings Article August 08, 2016

  Ryou Ohsawa; Shigeyuki Sako; Hidenori Takahashi; Yuki Kikuchi; Mamoru Doi; Naoto Kobayashi; Tsutomu Aoki; Ko Arimatsu; Makoto Ichiki; Shiro Ikeda; Yoshifusa Ita; Toshihiro Kasuga; Hideo Kawakita; Mitsuru Kokubo; Hiroyuki Maehara; Noriyuki Matsunaga; Hiroyuki Mito; Kazuma Mitsuda; Takashi Miyata; Kiyoshi Mori; Yuki Mori; Mikio Morii; Tomoki Morokuma; Kentaro Motohara; Yoshikazu Nakada; Shin-ichiro Okumura; Hiroki Onozato; Kentaro Osawa; Yuki Sarugaku; Mikiya Sato; Toshikazu Shigeyama; Takao Soyano; Masaomi Tanaka; Yuki Taniguchi; Ataru Tanikawa; Ken'ichi Tarusawa; Nozomu Tominaga; Tomonori Totani; Seitaro Urakawa; Fumihiko Usui; Junichi Watanabe; Jumpei Yamaguchi; Makoto Yoshikawa

  Proc. SPIE. 9913, Software and Cyberinfrastructure for Astronomy IV, 991339. (August 08, 2016) doi: 10.1117/12.2231615

 • Proceedings Article September 18, 2014

  Shaoqiang Zhang; Weiqiang Han; Lanfang Cui

  Proc. SPIE. 9282, 7th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies: Optical Test and Measurement Technology and Equipment, 928238. (September 18, 2014) doi: 10.1117/12.2070594